استفاده از کود آلی فسفات در رشد موی گوسفندان

اهمیت فسفر در باغبانی در طول سال ها تغییر کرده است. قبل از استفاده از بسترهای بدون خاک، از خاک مزرعه برای رشد گیاهان در گلدان استفاده می شد.

نرخ کاربرد کود آلی فسفات فسفر بالا بود زیرا فسفر در خاک بی حرکت می شود، زیرا به راحتی به مکان های تبادل کاتیونی روی ذرات خاک می چسبد و ترکیبات نامحلول با آلومینیوم، کلسیم، منیزیم و آهن تشکیل می دهد.

هنگامی که بسترهای بدون خاک ساخته شدند، هنوز اعتقاد بر این بود که مقدار زیادی فسفر برای رشد گیاهان مورد نیاز است، اما بسترهای بدون خاک ظرفیت تبادل کاتیونی کمتری دارند و همچنین سطوح بسیار پایینی از آلومینیوم، کلسیم، منیزیم و آهن دارند.

بنابراین، برای گیاهانی که در محیط های بدون خاک رشد می کنند، بیشتر فسفر مصرفی برای جذب توسط گیاه در دسترس است یا در طول آبیاری شسته می شود.شکل 2 تقریباً همان اثر را نشان می دهد.

کود اولیه مورد استفاده برای پنسی راست حاوی فسفر نبود، در حالی که کود مورد استفاده برای پنسی چپ حاوی فسفر بود. شکل 1 و 2 نشان می دهد که اگر گیاه فسفر دریافت نکند، رشد را محدود می کند، اما به حدی که گیاه رشد نمی کند.

در شکل 2، افکار سمت راست بسیار عقب مانده و از کیفیت پایین تری نسبت به افکار دارای سطح فسفر طبیعی برخوردارند. به طور خلاصه، برنامه لقاح بدون فسفر یا برنامه کم فسفر می تواند مضر باشد.

پودر استخوان یک کود فسفاته طبیعی است. علاوه بر نیتروژن (N) و پتاسیم (K)، فسفات (P) یکی از مهمترین مواد مغذی مورد نیاز گیاه است. فسفات رشد زیرزمینی گیاه را تحریک می کند.

فسفات ها می توانند به ذرات خاک بچسبند به خصوص اگر خاک غنی از آهن و آهک باشد.کودها رشد گیاه را تحریک می کنند، اما پایداری خاک را تغییر می دهند.

این همان چیزی است که تحقیقات بر اساس 50 سال مطالعه روی یک مزرعه ذرت که در معرض نرخ های مختلف کودهای معدنی قرار گرفته است، نشان می دهد. توضیحاتی برای این نتیجه