گردو روغنی که می تواند تمام بیماری ها را درمان کند

گلدهی یک رویداد پیچیده است که توسط تعامل بین سیگنال های خارجی و داخلی تنظیم می شود. سیگنال‌های گل‌دهی خارجی مانند دمای پایین و نور، شبکه‌ای از تنظیم‌کننده‌های رونویسی داخلی را تحریک می‌کنند که گلدهی را کنترل می‌کنن.

دانش ما در مورد زمان مراحل مختلف رشد تولیدمثلی برای اطمینان از تولید موفق و بهبود مدیریت باغ بسیار مهم است. مطالعات قبلی نشان داد که القای گل گردو روغنی چند هفته پس از مرحله شکوفه کامل رخ می دهد.

همچنین بیان می کنند که شروع گل در اواخر تابستان است. نتایج ما نشان داد که گل گردو رشد می کند این درخت مانند سایر درختان میوه به چهار مرحله القای گل، شروع، تمایز و گرده‌افشانی تقسیم می‌شود.

القای و شروع گل گردو در منطقه مورد مطالعه (شهمیرزاد، سمنان، ایران) به ترتیب در اوایل خرداد و اواخر تابستان اتفاق افتاد. به طور کلی، رشد گل گردو (از القاء تا گلدهی) از ژوئن تا اردیبهشت سال بعد ادامه دارد.

گلدهی مانند سایر فرآیندهای فیزیولوژیکی که توسط شبکه های ژنی بزرگ و پیچیده تنظیم می شود. مطمئناً مطالعه ژنوم کامل برای دستیابی به درک جامعی از شبکه ژنی درگیر در گلدهی ضروری است.

گردو

استفاده از ابزارهای ژنتیکی قدرتمند مبتنی بر توالی یابی نسل بعدی یک استراتژی موثر برای مطالعه شبکه های ژنی پیچیده در گلدهی است.

با این وجود، بررسی ژن‌های اصلی (مانند FT، SOC1، TFL1، CAL و غیره) که در رشد گل گیاهان نقش دارند، می‌تواند دانش ما را در مورد مکانیسم‌های مولکولی گل‌دهی، به‌ویژه در گیاهانی که تاکنون مطالعه نشده‌اند، بهبود بخشد. نقش ژن FT در تنظیم گلدهی در گونه های متعددی شناسایی شده است.

مطالعات قبلی نشان داد که ژن FT باعث انتقال به گلدهی و رشد تولید مثل می شود. نتایج مطالعه حاضر نشان داد که بیان ژن FT در سه مرحله قبل از شکستن خواب جوانه، از اواخر اسفند تا اواخر فروردین و از اواخر اردیبهشت تا اواسط خرداد افزایش یافت.

مقایسه نتایج مطالعه تشریحی رشد گل گردو در شرایط شهمیرزاد با نتایج بیان ژن FT نشان داد که ژن FT قبل از تمایز گل کمی بیان شد. همچنین، بیان ژن FT قبل از جوانه‌زنی و القای گل افزایش یافت.

بر اساس نتایج ما، ژن FT در طول خواب جوانه در زمستان سرکوب شد که نشان دهنده نقش ژن FT در تعامل با سایر ژن ها در خواب جوانه بود. مطالعات قبلی گزارش کردند که FT نقش مهمی در خواب زمستانی به ویژه خواب زیست محیطی در گیاهانی مانند Populus sp. و انگور.

نتایج نشان داد که بیان SOC1 در طول گلدهی و القای گل افزایش یافت. الگوی بیان در پایان خواب جوانه معنی دار بود. لی و همکاران [40] گزارش کردند که بیان SOC1 به طور مستقیم با بیان LEAFY همبستگی دارد و القای گلدهی را در فرآیند رشد گل تنظیم می کند.

در Arabidopsis، ثابت شده است که ژن SOC1 از جعبه MADS نقش مهمی در ادغام مسیرهای گلدهی دارد. این ژن ها برای تعیین زمان دقیق گلدهی و حمایت از حداکثر باروری حیاتی هستند.

علاوه بر این، SOC1 به عنوان AGAMOUS-LIKE 20 یا AGL20، به طور مستقل و با کمک دو گروه دیگر، به عنوان یک تنظیم کننده گل مثبت گزارش شده است